Ponowny wybór

 

 

Zalecał wielkim państwowym fabrykom chemicznym oraz Instytutowi Badawczemu przyjmowanie na płatne praktyki wakacyjne możliwie wielu uzdolnionych studentów szkół wyższych, popierał rozbudowę bibliotek fachowych, zachęcał do współpracy wyższe uczelnie z przemyłem polskim, był orędownikiem powołania w Warszawie Akademii Nauk Technicznych. Zamek, siedziba prezydenta, stawał się miejscem podejmowania najważniejszych decyzji państwowych. Spotykali się tam pod przewodnictwem prezydenta Generalny Inspektor Sił Zbrojnych-marszałek E. Rydz-Śmigły, płk J. Beck i premier. W spotkaniach tych brał również niejednokrotnie udział wicepremier E. Kwiatkowski. Odbywały się też posiedzenia Komitetu Obrony Rzeczpospolitej. Dnia 7 stycznia 1939 roku na naradzie w Zamku podjęto historyczną decyzję. Postanowiono mianowicie odrzucić żądania wysunięte przez Niemców w sprawie Gdańska i eksterytorialnych linii komunikacyjnych przez Pomorze oraz w razie agresji, stawić zbrojny opór. W dniu 26 marca odbyło się na Zamku kolejne spotkanie. Zdecydowano odrzucić żądania niemieckie postawione w formie ultimatum. Zarządzono częściową mobilizację. Polska raz jeszcze dowiodła, że zdecydowana jest za wszelką cenę stawić opór grożącej agresji. W płaszczyźnie politycznej prezydent popełnił jednak błąd odrzucając proponowane przez uczonych i polityków, związanych z opozycją, rozszerzenie bazy politycznej systemu rządów w Polsce i powołanie Rządu Jedności Narodowej. Trudno powiedzieć, czy w tej doniosłej kwestii działał samodzielnie. W każdym razie postąpił niezgodnie z wcześniejszym stanowiskiem Marszałka Piłsudskiego, który -jak wskazują niektóre dokumenty - w roku 1932 opracował projekt dekretu o powołaniu na wypadek wojny takiego rządu. Dekret ten miał parafować również prezydent Mościcki.